Миропільська громада
Сумська область, Сумський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генеральних планів

 

Додаток 3

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

генерального плану с. Гнилиця Краснопільського району

Сумської області.

Загальні положення

Замовник СЕО та виконавець

Замовником проекту є Миропільська сільська рада Краснопільського району Сумської області (42410, Сумська обл., Краснопільський район,               с. Миропілля, вул. Сумська, буд. 23 ).

Виконавець – ТОВ «КИЇВЗЕМСЕРВІС» (на підставі наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 29 грудня 2018 року № 465 у складі розділу «Охорона навколишнього природного середовища» проекту Генерального плану населеного пункту).

Вид та основні цілі документу державного планування

Генеральний план с. Гнилиця Краснопільського району Сумської області є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови та іншого використання території населеного пункту.

Завданнями генерального плану населеного пункту є:

 • визначення основних принципів і напрямків планувальної організації

та функціонального призначення території;

 • формування системи громадського обслуговування населення;
 • організація вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою;
 • організація цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів;
 • визначення основних принципів охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів;
 • визначення послідовності реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

При розробленні генерального плану враховуються Генеральна схема планування території України; схеми планування території Сумської області, районів та їх окремих частин; стратегії, прогнози і програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація; інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів; інвестиційні наміри юридичних і фізичних осіб щодо забудови та іншого використання території; спеціалізовані схеми, проекти і програми розвитку інфраструктури населеного пункту, безпеки та організації дорожнього руху, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження об'єктів культурної спадщини тощо.

Умови для реалізації видів діяльності та обєктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст.24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій. Також на підставі затвердженого генерального плану будуть розроблені детальні плани територій, які згідно зі ст. 19, зокрема, визначають:

 • функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
 • містобудівні умови та обмеження;
 • потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;
 • доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови; черговість та обсяги інженерної підготовки території;
 • систему інженерних мереж;
 • порядок організації транспортного і пішохідного руху;
 • порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;

межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних обєктів.

Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст.29 включають, зокрема:

 • відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні;
 • планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони обєктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони);
 • охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від обєкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.

Для обєктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.

Імовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: Генеральний план населеного пункту є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення. Реалізація проектних рішень генплану може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як грунт, ландшафт, повітря, поверхневі води. Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту Генерального плану  с. Гнилиця передбачає аналіз та оцінку імовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень генерального плану як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний і тваринний світ), а також на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

В рамках проведення стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану с. Гнилиця буде виконано оцінку відповідності проектних рішень генерального плану вимогам чинного законодавства стосовно забезпечення дотримання режиму господарського використання природоохоронних територій.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: Транскордонні наслідки реалізації проектних рішень генерального плану села для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо генеральний план не буде затверджено. Зважаючи на комплексний характер рішень генерального плану, що обумовлюється необхідністю розвитку житлової, громадської забудови, промислово-виробничих ділянок різних галузей господарського комплексу, транспортної мережі, головних споруд та мереж інженерної інфраструктури села, розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки генплану, що передбачено методологією розробки містобудівної документації.

Загальною альтернативою проекту генерального плану с. Гнилиця, рішення про розроблення якого прийнято, є його незатвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення генерального плану населеного пункту, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення. З огляду на стратегічний характер такого виду документації як генеральний план, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування. Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень генерального плану загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування. У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень генерального плану с. Гнилиця на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших містах України, у першу чергу щодо:

 • оптимізації функціонально-планувальної організації виробничо-комунальних територій та забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою, дотримання нормативних санітарно-захисних зон та відстаней від промислових, комунальних, транспортних та інших об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища, встановлення та дотримання нормативних відстаней прибережних захисних смуг та ліній регулювання забудови;
 • вдосконалення та подальшого розвитку транспортної мережі села з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних розривів;
 • розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників, формування зелених насаджень спеціального призначення;
 • налагодження ефективної системи санітарного очищення території населеного пункту;
 • проведення реконструкції головних споруд та мереж комунальних систем тепло-, електропостачання, водопостачання і шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій.

Окрім того, будуть враховані затверджені заходи, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.

Визначення обсягу СЕО

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території села, зокрема:

 • забруднення атмосферного повітря внаслідок збільшення транспортного потоку;
 • забруднення поверхневих вод унаслідок скидання неочищених або недостатньо очищених стоків, що пов’язано з незадовільним станом очисних споруд, фізичним і моральним зносом водопровідно-каналізаційних систем, недостатнім фінансуванням їх утримання, ремонту і реконструкції;
 • недостатні заходи (або їх відсутність)  щодо утилізації відходів, відсутність обладнаних належним чином полігонів для захоронення відходів і, як наслідок, забруднення території (земель, лісів, водоохоронних зон водних об’єктів) промисловими та побутовими відходами,
 • зменшення біорізноманіття.

Цілі охорони довкілля

При визначені сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту генерального плану села, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в інших актах законодавства, а саме: Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської області на 2019-2021 роки.

 

Таблиця 1

Цілі охорони довкілля

відносно виявлених екологічних проблем території

 

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми,

пов'язані із проектом ДДП

Стратегічні цілі інших, актів законодавства, які мають відношення до виявлених проблем

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту та промислових підприємств на стан повітря.

Зменшення викидів шкідливих речовин (впровадження каталізаторів в системі випуску вихлопних газів на маршрутних автобусах і таксі).

 

Зниження рівня викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, розроблення та реалізація схем оптимізації руху автотранспорту в населених пунктах.

Водні ресурси

Антропогенний тиск на водні обєкти, пов’язаний із скидами в них стічних вод населених пунктів та окремих промислових підприємств.

Реконструкція та будівництво нових каналізаційних очисних споруд і мереж, застосування сучасних методів очищення

зворотних вод.

Біорізноманіття

Екологічно незбалансоване природокористування зменшення площі територій степових екосистем, природних лісів.

Дотримання охоронних зон природно- заповідного фонду та збільшення площ озеленення.

Поводження з відходами

Запобігання появі несанкціонованих сміттєзвалищ, відсутність роздільного збору ТПВ та місць видалення відходів.

Забезпечення збору та переробки твердих побутових відходів населених пунктів.

Поліпшення поводження з твердими побутовими відходами (упорядкування сміттєзвалищ сіл та забезпечення сортування твердих побутових відходів).

Вирішення основних проблем, пов’язаних з екологічно безпечним збором, зберіганням, утилізацією, переробкою та захороненням твердих побутових і промислових відходів.

Налагодження системи управління відходами, припинення їх вивезення на несанкціоновані сміттєзвалища.

 

 

Перелік та обсяг інформації

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповідь про стан довкілля,
 • статистичну інформацію,
 • дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля,
 • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

Розгляд ймовірних екологічних наслідків

Серед основних факторів впливу, пов'язаних із виконанням генерального плану села, наступні:

 • ймовірне зниження якості атмосферного повітря через підвищення транспортного руху;
 • реконструкція очисних споруд, що дозволить знизити рівень забруднення водних обєктів;
 • відновлення та створення нових площ зелених насаджень, зон рекреаційного призначення на території села, що забезпечуватиме зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище, насамперед на атмосферне повітря, від забруднення автотранспортом та викидів зі сторони промислових підприємств.

Розгляд альтернатив

У контексті СЕО генерального плану села Гнилиця Краснопільського району Сумської області з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Миропільська сільська рада Краснопільського району Сумської області (42410, Сумська обл., Краснопільський район, с. Миропілля, вул. Сумська, буд. 23 ).

Строки подання

15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану села Гнилиця Краснопільського району Сумської  області (відповідно до пп. 5 , 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

 

Сільський голова                                                                   О.О. Ординець

 

 

 

 

Стратегічна екологічна оцінка генерального плану с. Глилиця

 

 

 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

генерального плану с. Великий Прикіл Краснопільського району

Сумської області.

 

Стратегічна екологічна оцінка генерального плану с. Великий Прикіл

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь