Миропільська громада
Сумська область, Сумський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Регламент Миропільської сільської ради сьомого скликання

Регламент Миропільської сільської ради восьмого скликання

 

 

                                                                                                                                                Додаток до рішення першої сесії

                                                                                                                                                восьмого скликання

                                                                                                                                                від 30.12.2016 року

 

РЕГЛАМЕНТ

Миропільської сільської ради

                                              восьмого скликання

 

                                        РОЗДІЛ 1.

 

                                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

                                        Глава 1.

 

Стаття 1. Правові засади діяльності сільської ради

 

1.1. Миропільська сільська   рада (далі – Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє Миропільську сільську об’єднану територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України,Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

1.2. Порядок діяльності ради, її органів, депутатів, посадових осіб та виконавчого апарату визначається Кон­ституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформа­ції», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

1.3. Регламент сільської ради (далі – Регламент) визначає порядок проведення першої сесії ради,порядок обрання  секретаря ради,затвердження заступників сільського голови, виконавчого комітету, постійних комісій,скликання чергової та позачергової сесій ради, проведення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії ради.

1.4. Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії, рішенням ради, прийнятим більшістю голо­сів депутатів від загального складу. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і допов­нень до Регламенту.

1.5. До прийняття Регламенту чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

1.6.У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.

1.7.У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

Стаття 2. Основні принципи діяльності ради

2.1.Рада здійснює свою діяльність на принципах:

 1. народовладдя;
 2.  законності;
 3.  гласності;
 4.  колегіальності;
 5.  поєднання місцевих і державних інтересів;
 6.  виборності;
 7.  правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених зако­нодавством;
 8.  державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;
 9.  судового захисту прав місцевого самоврядування;
 10. підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

 

Стаття 3. Відкритість та гласність роботи ради

3.1. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону та цього Регламенту.

3.2. Відкритість та гласність роботи ради, постійних комісій може реалізовуватися шляхом публі­кації звіту пленарних засідань,оприлюднення її рішень  на офіційному веб-сайті сільської ради та у інший визначений радою спосіб.

Стаття 4. Планування роботи ради

4.1. Діяльність ради здійснюється відповідно до річного плану роботи, затвердженого на пленарному засіданні.

4.2. План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності ради та її органів протягом року, визначає ос­новні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень ради, визначає відповідальних за їх виконання.

4.3. Проект плану роботи ради розробляється під керівництвом сільського голови на підставі пропозицій постійних комісій, заступників  сільського голови, депутатських фракцій та груп, депутатів.

Стаття 5. Порядок розгляду запитів на інформацію

5.1. Запит на інформацію – це прохання особи до ради та її органів надати публічну інформацію, що зна­ходиться у їх володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

5.2. Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.

5.3. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

5.4. Уразі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації се­ред значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрун­туванням такого продовження. В такому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

5.5. У раді може бути передбачена можливість відшкодування фактичних витрат накопіювання та друк для випадків, коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається в межах граничних норм, встановле­них Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 6. Присутність на пленарних засіданнях Ради

6.1. На пленарних засіданнях ради за її рішенням (або за запрошенням сільського голови або його  заступників  ) можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самовря­дування, об’єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі засідань відводяться спеціальні місця.

6.2. Головуючий на пленарному засіданні ради повідомляє депутатів  про осіб, які присутні на пленар­ному засіданні за запрошеннями. Цим особам за рішенням ради може бути надане право виступити на пленарному засіданні.

6.3. Порядок розміщення депутатів ради та інших присутніх у залі засідань осіб визначається радою. Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засі­данні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

6.4. За загальним правилом пленарні засідання проводяться у приміщенні сільської ради. При необхідності можуть проводитися виїзні засідання ради.

 

Стаття 7. Закриті пленарні засідання Ради

7.1. У разі необхідності, за рішенням ради, яке приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.

7.2.Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, відеофіксації, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

7.3.Підготовка протоколу закритого пленарного засідання ради здійснюється виконавчим апаратом ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

7.4.Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визнача­ються у кожному конкретному випадку рішенням ради.

Стаття 8. Контрольна діяльність ради та її постійних комісій

8.1.Склад постійних комісій ради обирається з числа депутатів не пізніше ніж на другій сесії ради нового скликання на строк її повноважень згідно з рішенням ради про утворення постійних комісій.

8.1.1.Рада обирає постійні комісії у складі: голови, заступника голови, секретаря і членів комісії. Склад постійних комісій обирається радою з урахуванням представництва фракцій та груп.

8.2.Створення постійних комісій ради здійснюється після формування і реєстрації депутатських фракцій та груп. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані сільський голова та секретар.

8.3.Питання утворення, обрання і ліквідації постійних комісій, зміни їх складу, обрання голів постійних комісій вирішуються виключно на пленарних засіданнях ради.

8.4. Засідання постійних комісій, як правило, проводяться у дні проведення сесій сільської ради. Починаються о 9 годині і закінчуються не пізніше 9 години 45 хвилин.

8.5.Засідання постійних комісій ради протоколюються .

8.6.Висновки, рекомендації та протоколи засідань постійних комісій ради зберігаються весь термін діяльності ради відповідного скликання, а потім передаються до архіву. Діловодство постійних комісій ради забезпечують їх голови та секретарі.

8.7.Депутат ради може бути членом лише однієї постійної комісії, не враховуючи членства у Лічильній комісії та інших тимчасових комісіях.

8.8. Всі члени постійних комісій мають рівні права.

8.9.У випадках, визначених Регламентом, зміна в персональному складі постійних комісій вважається такою, що відбулася, після прийняття радою відповідного рішення.

8.10.Інші питання, пов’язані з порядком створення, повноваженнями та діяльністю постійних комісій, визначаються Положенням про постійні комісії, рішеннями ради.

 

Стаття 9. Контроль за виконанням рішень ради

 9.1.Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самовряду­вання, цього Регламенту.

 9.2.Контроль за виконанням рішень ради організовує  сільський голова.

 9.3.Рішенням ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну (профільну) по­стійну комісію ради.

 9.4. Рішення ради одразу після їх прийняття, але не пізніше 3-денного строку після закриття сесії ради, пере­даються до відповідних (профільних) постійних комісій ради.

  9.5.Постійна комісія ради на своєму засіданні розглядає питання щодо контролю за виконанням отриманих рішень, надає інформацію про хід виконання відповідних рішень  сільському голові або його заступникам.

 

 

                       РОЗДІЛ ІІ.

                      ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

 

                    Глава 1.

                 ПІДГОТОВКА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ

 

Стаття 10. Порядок скликання першої сесії ради

10.1.Першу сесію новообраної сільської ради скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до закону. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної ви­борчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів сільського голови. З  моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного сільського голови головує на пленарному засіданні  сесії новообраний  сільський голова.

10.2.У разі якщо на час проведення першої сесії сільський голова не обраний, про що на сесії інформує голова територіальної виборчої комісії,рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох-п’яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради  до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

 

Стаття 11. Порядок денний першої сесії ради

11.1.До порядку денного першої сесії ради мають бути включені такі питання:

11.1.1. Інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів до сільської ради і визнання їх повноважень;

11.1.2. Інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів сільського голови ;

11.1.3. Про обрання секретаря ради;

11.1.4. Про затвердження складу виконавчого комітету.

11.2. Перша сесія у разі необхідності може складатися з двох пленарних засідань ради.

Стаття 12. Форми роботи ради

12.1. Сільська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради складається з пленарних засідань ради, а також засі­дань постійних комісій. Постійна комісія може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням ради, якщо пленарне засідання ради пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затверджен­ням на посади посадових осіб.

Стаття 13. Розпорядок роботи пленарних засідань ради

 13.1.Пленарні засідання ради, як правило, проводяться у робочі дні. Починаються о 10 годині і закінчуються не пізніше 16 години, з перервами на 15 хвилин через кожні 2 години роботи і на 30 хвилин для обідньої перерви.

 13.2.Пленарні засідання ради може бути продовжено головуючим на пленарному засіданні ради понад визна­чений робочий час, але не більше ніж на 30 хвилин. У необхідних випадках за рішенням ради під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням у кожному випадку їх тривалості. Одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися за рішенням ради. Таке рішення приймається у поряд­ку, передбаченому для вирішення процедурних питань.

 13.3.За вмотивованим зверненням двох або більше уповноважених представників зареєстрованих депутат­ських фракцій (груп) головуючий на пленарному засіданні ради зобов’язаний оголосити позачергову перерву у пленарному засіданні ради. Правом на оголошення позачергової перерви з одного питання депутатська фрак­ція чи група може скористатися лише один раз протягом пленарного засідання.

 

Стаття 14. Порядок скликання сесії Ради

14.1.Сесія ради, окрім першої, скликається  сільським головою.

14.2.Сесія ради  скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань   відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не  рідше ніж один раз на місяць.

 14.3. У разі немотивованої відмови сільського голови або неможливості його скликати сесію, вона скли­кається секретарем ради.

 14.4. У цих випадках сесія скликається:

          1) якщо сесія не скликається  сільським головою у строки,передбачені Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні»;

          2) якщо сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених ч.7ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 14.5.Сесія ради повинна бути також скликана за  пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу, виконавчого комітету ради.

 14.6. У разі,якщо сільський голова або секретар ради у  двотижневий строк не скликали сесію на вимогу суб’єктів, або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами сільської ради,які становлять не менш  як одну третину складу ради,або постійною комісією.

 14.7. Розпорядження про скликання сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд сесії.

 14.8.Сесію ради відкриває і веде сільський голова, а у випадках передбачених законом - секретар ради.        

 14.9. Сесія є повноважною,якщо на її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

  14.10. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися сільським головою,  постійними депутатськими комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно  до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України « Про засади держаної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 14.11.Протоколи сесії ради, прийняті нею рішення підписуються особисто сільським головою, у разі його відсутності - секретарем ради.

 14.12.Інформація про скликання сесії оприлюднюється на офіційному веб-сайті.

 

Стаття 15. Формування порядку денного сесії Ради

15.1.Пропозиції до проекту порядку денного сесії ради вносяться сільським головою, депутатами, постійними комісіями. Пропозиції, як правило, вносяться не пізніше як  за 15 днів до відкриття сесії.

15.2.У випадку виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, проекти рішень Ради оприлюднюються негайно після їх підготовки.

15.3.Проекти рішень Ради, які підлягають обговоренню, оприлюднюються на офіційному веб-сайті ради та надсилаються депутатам Ради на особисту електронну пошту.

15.4.Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невід­кладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

15.5.Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії  або до затвердженого порядку денного сесії, подається відповідно до Інструкції з діловодства  та чин­ного законодавства.

15.6.Проекти рішень ради голова ради або секретар ради, для розгляду та встановлен­ня відповідності його чинному законодавству, передають  юристу, який  візує його, а у випадку невідповідності проекту рішення чинному законодавству – надає висновок. Після цього проект рішення разом з іншими матеріалами передається відповідній профільній, суміж­ній та іншим постійним комісіям для подальшої роботи.

15.7.У разі наявності вмотивованих зауважень від постійних комісій, за дорученням сільського голови юрист повторно розглядає проект рішення з урахуванням зауважень.

15.8.Профільними комісіями є комісії, до повноважень яких Положенням про постійні комісії сільської ради віднесено підготовку та розгляд питань у межах компетенції ради.

15.9.Суміжними комісіями є комісії, повноваження яких, згідно з Положенням про постійні комісії  сільської ради, безпосередньо пов’язані з питаннями, що готуються профільною комісією на розгляд ради.

15.10.Профільна та суміжні комісії, в яких підлягають розгляду пропозиції до порядку денного, визначаються  сільським голо­вою  або на пленарному засіданні відповідно до Положення про постійні комісії ради.

15.11.У випадках, передбачених законодавством, до проекту порядку денного сесії включаються та­кож звіти посадових осіб органів, які рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує, а також звіти заступників сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, рішень ради із зазначених питань.

15.12.Перелік питань, які планується винести на розгляд пленарного засідання ради, розглядаються на засіданні постійних комісій. За наслідками розгляду проекти  порядку денного сесії надаються рекомен­дації щодо внесення на розгляд пленарного засідання певного переліку питань.

15.13.На засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях ради з питань порядку денного сесії доповідають розробники проектів рішень ради.

15.14.У разі відсутності зазначених осіб на засіданні постійної комісії, комісія має право не розглядати питан­ня, які пропонуються розробниками для внесення до порядку денного сесії .

15.15.У виняткових випадках, після видання розпорядження  сільським головою про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання:

 • про затвердження або внесення змін до місцевого бюджету;
 • кадрові питання;
 • питання, що потребують негайного розгляду.

Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд ради на вимогу однієї з постійних комісій, депутатських фракцій (груп).

Стаття 16. Затвердження порядку денного сесії Ради

16.1.Проект порядку денного сесії  обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депута­тів від загального складу ради.

16.2.Якщо за підсумками голосування питання до порядку денного сесії не включено, воно вважається відхиленим.

16.3.Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії  на наступну сесію. Таке рішен­ня може прийматися не більше двох разів щодо одного і того ж питання порядку денного.

16.4.Якщо за внесення на розгляд відкладеного питання рішення не прийнято, питання вважається знятим з розгляду як непідготовлене.

16.5.Питання щодо притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, а також дострокового припинен­ня повноважень посадової особи , які не набрали необхідної кількості голосів «за», не можуть вноситись на повторний розгляд ради.

Стаття 17. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

17.1.Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих про­ектів на наступний календарний рік, який затверджується радою не пізніше 15 грудня поточного року та опри­люднюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

17.2.Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

17.3.Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері госпо­дарської діяльності», не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

17.4.Розробник (виконавець) проекту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.

17.5.Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. До прийняття регуляторного акта здійсню­ється базове відстеження. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.

17.6.У випадках, визначених Законом, аналіз регуляторного впливу не готується. Постійна комісія радиз питань бюджету,фінансів,соціально-економічного розвитку, підприємництва та регуляторної політики (відповідальна постійна комісія) забез­печує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог Закону.

17.7.Голова постійної комісії , зазначеної в пункті 6 цієї статті, доповідає на пленарному засіданні Ради, при представленні проекту регуляторного акта, висновки щодо його відповідності вимогам Закону, підготовлені на підставі аналізу регуляторного впливу та експертного висновку.

 

 

Глава 2.

ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ

Стаття 18. Відкриття та ведення пленарного засідання

18.1.Пленарні засідання ради відкриває, веде і закриває сільський голова або секретар ради, визначений законодавством України. Засідання ради може проводитися, якщо на ньому присутні більше половини депутатів ради від її  загаль­ного складу.

18.2.На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на пленарному засіданні ведення пле­нарного засідання доручається сільським головою (за відсутності сільського голови чи особи, яка тимчасово виконує його обов’язки  – особою, визначеною депутатами у порядку прийняття рішень з процедурних питань) іншій особі, зазначеній у пункті 19.1 цієї статті.

Стаття 19. Реєстрація депутатів Ради на пленарному засіданні Ради

19.1.На початку кожного пленарного засідання Ради головуючий на пленарному засіданні проводить реєстрацію депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні.

19.2.За загальним правилом реєстрація депутатів здійснюється за особистим підписом у друкованому реєстрі, у якому кожен депутат особисто реєструється. Реєстр передається головуючому на пленарному засідан­ні, який оголошує кількість зареєстрованих депутатів.

19.3.Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання ради неможливе у зв’язку з відсутністю не­обхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні ради може оголосити перерву на термін, погоджений з керівниками фракцій та груп, або встановлює інший день проведення пленарного засідання ради з обов’язковим дотриманням вимог цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання ради.

19.4.Перед проведенням голосування щодо проектів рішень головуючий на пленарному засіданні ради на вимогу депутатів  проводить із залученням Лічильної комісії пере­вірку кількості депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні, визначення кворуму. Якщо голосування не може проводитися у зв’язку із відсутністю на пленарному засіданні необхідної кількості депутатів, головуючий на пленарному засіданні відкладає пленарне засідання або закриває його.

Стаття 20. Повноваження головуючого на пленарному засіданні ради

20.1.Головуючий на пленарному засіданні ради:

20.1.1.Відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі;

201.2.Виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, редакцію та їх ініціаторів (розробників); інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

20.1.3.Організовує розгляд питань;

20.1.4.Повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

201.5.Надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

20.1.6.Створює рівні можливості депутатам ради для участі в обговоренні питань;

20.1.7.Ставить питання на голосування, оголошує його результати;

20.1.8.Забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні ради;

20.1.9.Вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання (якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими);

20.1.10.Вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні ради;

20.1.11.Має право виправляти фактичні помилки, допущені  у  виступах  на пленарному засіданні ради;

201.12.До початку розгляду питань порядку робить повідомлення депутатам ради (в окремих випадках такі повідомлення головуючий може робити і в ході пленарного засідання  ради, як правило, не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування);

20.1.13.Здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.

20.2.Під час пленарного засідання Ради головуючий на пленарному засіданні Ради не коментує і не робить висновків щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, передбачених Регламентом.

Стаття 21. Секретаріат пленарного засідання

21.1.Ведення протоколу пленарного засідання ради здійснює секретар ради.

20.2.Секретар пленарного засідання ради надає допомогу головуючому у проведенні сесії, веде реєстра­цію листів, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії, забезпечує передачу цих документів головуючому, який оголошує на пленарному засіданні  звернення депутатів, подані у письмовій формі, а також здійснює підрахунок голосів депутатів під час голосування і прийняття рішень ради.

Стаття 21. Лічильна комісія

21.1.Лічильна комісія обирається для організації проведення таємного голосування за допомогою бюлетенів, а також у випадках, передбачених п. 36.1. ст. 36 Регламенту, на кожному пленарному засіданні, на якому вини­кає необхідність проведення таємного голосування або здійснення підрахунку голосів за допомогою Лічильної комісії.

21.2.Лічильна комісія обирається Радою з числа депутатів Ради на підставі пропорційного представництва від різних партій шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.

21.3.Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання Лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито.

21.4.До складу Лічильної комісії не може входити депутат Ради, щодо якого:

21.4.1.поставлено на голосування питання про недовіру, якщо цей депутат одночасно є головою постійної  комісії;

21.4.2.поставлено питання щодо дострокового припинення повноважень;

21.4.3.вирішується питання про обрання на посаду (звільнення з посади) в органі місцевого самоврядування або комунальному підприємстві, установі, організації;

21.4.4.вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності;

21.4.5.депутати ради, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

Стаття 23. Порядок розгляду питань порядку денного сесії

23.1.Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує про розгляд кожного питання порядку денного сесії. Головуючий повідомляє про назву, кількість варіантів редакцій рішення, яке підлягає розгляду, та про порядок розгляду питання.

23.2.Головуючий на пленарному засіданні за рішенням ради може об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного. Рішення про об’єднання обговорення приймається у порядку, визначеному для розгляду процедурних питань.

Стаття 24. Порядок надання слова

24.1.Доповіді, співдоповіді виголошуються з трибуни. Виступи під час обговорення питань, заяви, запити, як правило, виголошуються з місця.

24.2.Виступ промовця не переривається, крім випадків порушення доповідачем (виступаючим) приписів чин­ного законодавства України, Регламенту, правил етики та дисципліни.

24.3.Якщо головуючий на пленарному засіданні ради не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи та фракції – зазначає і її назву.

24.4.Запис на виступ з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання ради в межах часу, пе­редбаченого ст. 26 цього Регламенту, здійснюється під час розгляду відповідного питання порядку денного за особистою письмовою заявою депутата ради на виступ після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до розгляду цього питання.

24.5.Черговість виступів формується в порядку надходження заяв на виступ.

24.6.Запис на виступ може здійснюватися шляхом підняття руки.

24.7.За усним зверненням депутата ради, перед тим, як головуючий на пленарному засіданні оголосить про припинення обговорення питання, депутату може бути надане слово з місця для висловлення позиції:

24.7.1.З мотивів голосування;

24.7.2.Для оголошення процедурного питання;

24.7.3.Для репліки;

24.7.4.Для застережень.

24.8.Виступ депутата у такому випадку не може перевищувати 1 (однієї) хвилини.

Стаття 25. Визначення часу для виступів на сесії Ради

25.1.Для доповіді надається до 10 хвилин, для співдоповіді – до 5 хвилин.

25.2.Кожна з депутатських фракцій та груп, сформована відповідно доРегламенту, має гарантоване право задати запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи про­позиції, які мають ставитися на голосування. Для виступу надається до 3 хвилин.

25.3.Кожен бажаючий має право поставити доповідачу або співдоповідачу запитання по суті доповіді. Запитання ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на пленар­ному засіданні ради оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам ради (в порядку надходження) від різних зареєстрованих депутатських фракцій та груп. Депутат ради, який поставив запи­тання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим у обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на пленарному засіданні ради.

25.4.Для відповіді на запитання надається до 5 хвилин.

25.5.Для повторних виступів у обговоренні, а також для виступів щодо постатейного голосування окремих положень проектів рішень, для заяв, внесення запитів депутатам надається час тривалістю до 5 хвилин.

25.6.Для виступів в розділі «Різне» порядку денного надається до 3 хвилин.

25.7.Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок та виступів з місця – 1 хвилина.

25.8.Для заключного слова по темі доповіді надається до 5 хвилин. Якщо доповідь здійснювалась кількома особами, заключне слово промовляє лише один з доповідачів, а час для проголошення заключного слова не подовжується.

25.9.Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на пленарному засіданні вважає, що рада отримала з цього питання достатньо інформа­ції, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

Стаття 26. Право депутата на виступ

26.1.Ніхто з присутніх на пленарному засіданні ради не може виступати без дозволу головуючого.

26.2.Головуючий на пленарному засіданні ради надає слово виступаючим з дотриманням черговості, встановленоїдля промовців на підставі їх заяв про надання слова, та із забезпеченням виступів представників від різних депутатських груп та фракцій, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Головуючий на пленарному засіданні, за погодженням з радою, може визначити іншу черговість виступаючих.

26.3.Депутат ради у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ. У разі відсутності де­путата ради в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова.

26.4.Особа може виступити на пленарному засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які бу­дуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

Стаття 27. Порядок розгляду та обговорення питання

27.1.За пропозицією головуючого визначається загальний час обговорення питання. Визначення часу на обговорення належить до категорії процедурних питань.

27.2.Розгляд та обговорення питання на пленарному засіданні, як правило, включають:

27.2.1.Доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

27.2.2.Співдоповіді (за необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

27.2.3.Виступи депутатів ради з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема дум­ка не була поширена серед депутатів разом з висновком відповідної комісії;

27.2.4.Внесення, обговорення і прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність рішень, якщо такі є;

27.2.5.Виступи по одному представнику від постійних комісій або тимчасових контрольних комісій, якщо висновки цих комісій щодо обговорюваного питання чи пропозиції не були поширені серед депутатів ради згідно з поданням комісії;

27.2.6.Виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської фракції і групи;

27.2.7.Виступи депутатів ради;

27.2.8.Оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;

27.2.9.Внесення депутатами ради пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення (крім тих, що вно­сяться у спеціально встановленому порядку);

27.2.10.Заключне слово співдоповідачів і доповідача;

27.2.11.Уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

27.2.12.Виступ депутата — ініціатора внесення пропозиції, з підстав, передбачених п. 25.6 ст. 25 Рег­ламенту

ради;

27.2.13.Виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи;

28.2.14.Виступи з мотивів голосування по одному депутату від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи, якщо вони мають протилежну точку зору щодо виголошеної на засіданні думки депутатської фракції чи групи;

27.2.15.Виступи депутатів ради з мотивів голосування.

27.3.Окрема думка депутата ради щодо висновків та рекомендацій постійної комісії, до складу якої він входить, викладена письмово, доводиться до відома ради на пленарному засіданні ради спільно з висновками та рекомендаціями постійної комісії, яких вона стосується.

                                                                             

Стаття 28. Закінчення обговорення питання

28.1.Тексти виступів депутатів ради, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів повинні бути включені до стенограми засідання, якщо вони подаються секретарю сесії ради одразу ж після закінчення пленарного засідання.

28.2.Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні ради оголошує про припинення обговорення.

                 Глава 3.

                  ПОРЯДОК  ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

 

Стаття  29. Загальні  положення  порядку голосування

29.1.Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього, як правило, не може пере­риватися розглядом інших питань порядку денного. Після закінчення часу для обговорення питання головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про перехід до голосування.

29.2.Головуючий на пленарному засіданні оголошує початок голосування та вид голосування, якщо з приводу процедури голосування є спеціальні вимоги або якщо від депутатів надійшли пропозиції щодо зміни виду голосування.

Стаття 30. Черговість голосування альтернативних проектів рішень, пропозицій та поправок

30.1.У першу чергу на голосування ставиться проект рішення, пропозиції і поправки, які надійшли від де­путата, постійної комісії та інших осіб, які готували проекти цих документів. У разі надходження інших (альтер­нативних) проектів рішень, пропозицій і поправок, вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.

30.2.Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

Стаття 31. Вимоги до процедури голосування

31.1.Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.

31.2.У разі, коли щодо проекту рішення або щодо питання, яке виноситься на розгляд ради, проводилася експер­тиза, громадські слухання, консультації тощо після проголошення змісту питання, головуючий оголошує текст висновку експертизи, слухань, обговорень тощо, і тільки потім проголошує проект рішення та ставить питання на голосування.

31.3.Голосування здійснюється депутатами ради особисто в залі засідань  або у відведеному для таєм­ного голосування місці.

31.4.Депутат, голова ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

31.5.При голосуванні щодо прийняття, внесення змін та або скасування актів нормативного характеру депу­тати ради не зобов’язані утримуватись від голосування навіть за умови наявності потенційного конфлікту інте­ресів з питань, які може спричинити у майбутньому нормативно-правовий акт, що виноситься на голосування.

31.6.Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог щодо врегулювання депутатами ради конфлікту інтересів, надання зазначеним цим особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання кон­флікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену відповідною радою.

31.7.Після оголошення головуючим на пленарному засіданні ради про початок голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

31.8.Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні ради оголошує його повні резуль­тати і прийняте рішення.

31.9.У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

Стаття 32. Загальні вимоги до рішення ради

32.1.Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після обговорення. Прий­няття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні ради допускається лише у випадках, перед­бачених Регламентом, або якщо жоден з депутатів ради не заперечує на пленарному засіданні ради проти прийняття рішення без обговорення.

32.2.Рішення ради (крім рішень з процедурних питань) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу ради. Питання, для прийняття яких необхідна інша кількість голосів, визначаються законодавством та цим Регламентом.

32.3.Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, що фіксується у протоколі пленарного засідання .

32.4.За пропозицією депутата або за власною ініціативою головуючий може поставити на голосування про­цедурне питання про повернення до повторного розгляду рішення, яке вже виносилося на розгляд .

32.5. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Розміщуються на офіційному веб-сайті Миропільської сільської  ради в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.   

 

 

Стаття 33. Рішення ради з процедурних питань

33.1.Рішення ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів, зареєстрованих на пленарному засіданні.

33.2.Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарно­му засіданні ради, а також зазначені як такі в Регламенті.

33.3.Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгля­ду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

Стаття 34. Протокол сесії

34.1.Засідання сесій  ради протоколюються. Ведення та оформлення протоколу здійснює секретар ради.

34.2.У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання, зокрема (але не ви­ключно):

34.2.1.відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання ;

34.2.2.кількість депутатів, зареєстрованих на пленарному засіданні;

34.2.3.питання порядку денного пленарного засідання та ті з них, які винесені на голосування;

34.2.4.прізвище, ім’я, по батькові головуючого на пленарному засіданні і виступаючих;

34.2.5.прізвище, ім’я, по батькові депутата (депутатів), які утрималися від голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів, із зазначенням найменування питання, винесеного на розгляд.

34.3.Протоколи сесій та прийняті нею рішення підписуються особисто сільським головою, а у разі його відсутності – секретарем ради, а у випадку, передбаченому пунктом 2 статті 12 Регламен­ту, – депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

34.4.Протоколи сесії є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону Укра­їни «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом.[1]

Стаття 35. Відкрите голосування. Відкрите поіменне голосування

35.1.Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів  на пленарних засіданнях про­водиться відкрите голосування або відкрите поіменне голосування.

35.2.Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою не менше як однією третиною депутатів, зареєстрованих на пленарному засіданні, або однієї із фракцій Ради. На голосування ця пропозиція ставиться першою з-поміж інших пропозицій щодо способу голосування.

35.3.Дані про результати поіменного голосування роздруковуються відразу після закриття пленарного засі­дання і надаються виконавчим апаратом ради уповноваженим представникам депутатських фракцій та груп, а також депутатам ради, за їх письмовим зверненням.

 

Стаття 36. Загальні положення про таємне голосування

36.1.Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

36.2.Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені длятаємного голосування виготовляє виконавчий апарат ради за дорученням  сільського голови або іншої особи, яка скликала пленарне засідання.

36.3.До бюлетеня для таємного голосування з питання про обрання на посаду секретаря ради, включається прізвище  депутата, висунутого у встановленому законами порядку. Самовідвід кандидатів приймається радою без голосування за усною заявою депутата, зафіксованою у протоколі.

36.4.Кандидат може відкликати свою згоду балотуватися перед проведенням таємного голосування. У такому випадку його кандидатура повторно вноситься до бюлетеня для таємного голосування.

36.5.Для протоколювання процедури таємного голосування та підрахунку голосів під час таємного голосу­вання обирається Лічильна комісія. Порядок обрання Лічильної комісії визначений ст. 23 Регламенту.

36.5.Протоколи Лічильної комісії про затвердження форми бюлетеня та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів беруться радою до відома та зберігаються разом із протоколом пленарного засідання ради.

36.6.Таємне голосування має здійснюватися депутатом особисто, без стороннього втручання. Кон­троль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.

Стаття 37. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування

37.1.Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета голосування – обрання, при­значення, затвердження, дострокове припинення повноважень тощо.

37.2.Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформу­льовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з волевиявлення). Проти кожного питання, винесеного натаємне голосування, має бути розміщений графічний знак (трикутник, квадрат, коло тощо), за допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє во­левиявлення. Якщо питання передбачає кілька варіантів відповідей («так», «ні», «утримався»), проти такого питання у бюлетені має бути розміщено кілька графічних символів із позначенням варіанту відповіді. Варіанти відповіді та графічні символи мають бути розміщені таким чином, аби унеможливити їх неоднозначне розуміння та уникнути плутанини щодо того, яку відповідь надає депутат, роблячи позначку рядом (навколо) відповідного символу (варіанту відповіді).

37.3.Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів, покладається на апарат ради. Доручення про виготовлення бюлетенів для таємного голосування дає сільський голова або інша особа, на вимогу якої скликане пленарне засідання. У випадку про­ведення першого засідання ради нового скликання бюлетені для голосування виготовляються апаратом ради за дорученням голови Лічильної комісії одразу після обрання комісії, для чого у пленарному засіданні оголошується перерва.

37.4.Виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені для таємного голосування передаються пред­ставником апарату ради голові Лічильної комісії одразу після її обрання. Лічильна комісія перевіряє, чи відпові­дають бюлетені для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені вони у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів ради.

37.5.Якщо виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені не відповідають вимогам, передбаченим чинним законодавством чи цим Регламентом, у засіданні ради оголошується перерва для виготовлення нових бюлетенів для таємного голосування за формою, встановленою Лічильною комісією. Нові бюлетені виготов­ляються виконавчим апаратом ради під контролем уповноваженого представника (представників) Лічильної комісії.

37.6.Недійсними вважаються бюлетені:

37.6.1.невстановленого зразка;

37.6.2.в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду;

37.6.3.у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

37.6.4.з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата ;

37.6.5.до яких додатково вписані прізвища, не погоджені на пленарному засіданні.

37.7.Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійс­ними і проводиться переголосування.

Стаття 38. Процедура таємного голосування

38.1.Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначаються Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін для таємно­го голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

38.2.Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін для таємного голосування згідно Реєстру про одержання бюлетеня для таємного голосування.

38.3.Кожному депутату після пред’явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в Реєстрі про одержання бюлетеня для таємного голосування Лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування.

38.4Голосування проводиться у кабіні для таємного голосування і здійснюється проставленням у бюлетені позначки напроти прізвища кандидата, за якого депутат ради голосує (проставлення позначки навпроти відпо­віді «так», «ні» або «утримався» – якщо питання передбачає кілька варіантів відповіді). Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни для таємного голосування.

Стаття 39. Повторне таємне голосування

39.1.У разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів ради від загального складу ради, голосування визнається таким, що не відбулося, та призначається повторне голосування.

 

Стаття 40. Підведення підсумків таємного голосування

40.1.Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.

40.2.Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени.

У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні ради.

 40.3.Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач до­         повідає на пленарному засіданні ради, відповідає на запитання депутатів ради.

 

Стаття 41. Наслідки порушення порядку таємного голосування

41.1.Уразі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголо­шуються Лічильною комісією недійсними.

  41.2.Про порушення Лічильна комісія доповідає Раді. Якщо при визначенні результатів голосування пору­шено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням Ради проводиться повторне го­лосування.

                   Глава 4.

       НАБРАННЯ ЧИННОСТІ РІШЕННЯМИ РАДИ.      

       ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, СКАСУВАННЯ      

         РІШЕНЬ  РАДИ

 

Стаття 42. Набрання чинності рішеннями Ради

  42.1.Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

  42.2.Рішення ради нормативно-правового характеру оприлюднюються .

  42.3.Рішення ради з бюджетних питань оприлюднюються наофіційному веб-сайті  сільської  ради.

Стаття 43. Внесення змін до рішень ради

 43.1.За мотивованим поданням сільського голови, секретаря ради, заступників голови, постійних комісій, інших суб’єктів, що відповід­но до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення ради.

 43.2.Рада може змінити та/або доповнити свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції.

  43.3.Рада не може вносити зміни та/або доповнення до своїх рішень ненормативного характеру, якщо від­повідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Таким чином, за загальним правилом рішення Ради ненормативного характеру не можуть бути змінені та/або допов­нені Радою після їх виконання.

 43.4. Профільна постійна комісія попередньо розглядає доцільність внесення змін, доповнень до раніше прийнятих рішень.

  43.5.Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення ради приймається у поряд­ку, передбаченому для рішення, до якого вносяться відповідні зміни та/або доповнення.

  43.6. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, щодо якого вносяться зміни та/або доповнення.

Стаття 44. Скасування рішень Ради

   44.1.За мотивованим поданням  сільського голови, секретаря ради,  заступників голови, постійних комісій, інших суб’єктів, що відповід­но до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, рада може скасувати раніше прийняте рішення.

  44.2.Рада може скасовувати свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетен­ції, крім випадків, передбачених п. 43.3 ст. 43 Регламенту.

  44.3. Рада не може скасовувати свої рішення ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

 44.4. Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність скасування раніше прийнятих ра­дою рішень.

  44.5. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, яке скасовується.

 44.6. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, що скасовується.

       Глава 5.

 ПИТАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЕТИКИ

 

Стаття 45. Дисципліна  та  етика  на сесіях сільської ради

 45.1.На пленарному засіданні ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на пленарному засіданні  після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право при­пинити його виступ, а у разі не реагування на попередження головуючого – позбавити його права виступу на пленарному засіданні ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим або за рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засіданні.

45.2.Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми пленарного засідання.

 45.3.Під час пленарного засідання депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

 45.4.Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий попереджує його персонально і закликає до порядку. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди проведенню засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

45.5. Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях, засіданнях постійних комісій чи тим­часових контрольних комісій, робочих груп, фракцій, мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок.

 

 

РОЗДІЛ 3.

ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ

Глава 1. ГОЛОВА РАДИ, ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ РАДИ

 

Стаття 46. Правові засади статусу і діяльності  сільського голови, секретаря ради  та заступників сільського голови з діяльності виконавчих органів

46.1. Повноваження сільського голови, секретаря ради, заступників сільського  голови з питань діяльності виконавчих органів  визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Рег­ламентом.

  46.2. Сільський  голова, секретар ради, заступники  сільського голови з питань діяльності виконавчих органів  працюють у Раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандату, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підпри­ємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об’єднань, кооперати­вів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

Стаття 47. Сільський голова

47.1.Сільський  голова є головною посадовою особою Миропільської сільської об’єднаної територіальної громади.

47.2.Сільський  голова обирається об’єднаною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеного законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

47.3.Строк повноважень сільського голови,обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

47.4.Сільський  голова очолює виконавчий комітет і головує на його засіданнях.

47.5.Сільский  голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою  службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.    

47.6.На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

47.7.Повноваження сільського голови можуть бути тимчасово покладені на керівника відповідної військово-цивільної адміністрації відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації».

 47.8.Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання.

  47.9.Повноваження сільського голови закінчуються в день відкриття першої сесії , обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до ч. 1 та 2 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

  47.10.У разі звільнення з посади сільського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження міського голови здійснює секретар ради.

 47.11.Секретар ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень          голови і до моменту початку повноважень сільського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії  ради,обраної на чергових виборах.

 47.12.Повноваження міського      голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених ст. 79Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що має наслідком звільнення його з посади.

   47.13.Не пізніш як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади сільського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює його повноваження, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського голови. Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного голови.         

47.14.Сільський  голова:     

47.14.1.забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

47.14.2.організує в межах, визначених цим Законом, роботу ради та її виконавчого комітету;

 47.14.3.підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

 47.14.4.вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря  ради,

 47.14.5.вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради,

47.14.6.вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України  

47.14.7.здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

47.14.8.скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях;

 47.14.9.забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;         47.14.10.призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності об’єднаної територіальної громади,

47.14.11.    скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

 47.14.12.   вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

 47.14.13.вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;        

 47.14.14.   забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, ради, її виконавчого комітету;

47.14.15.    є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

47.14.16.    представляє об’єднану  територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

 47.14.17.   звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування,місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

 47.14.18.   укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради,

47.14.19.    веде особистий прийом громадян;

47.14.20.    забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадянта їх об’єднань;       

47.14.21.    бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності  в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарськоїдіяльності»;

 47.14.22.   здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

47.15.Сільський  голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень;

47.16.При здійсненні наданих повноважень сільський  голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним — перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

47.17.Сільський  голова щорічно звітує відповідно раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами ради.

47.18.Сільський  голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

47.19.На вимогу не менше половини депутатів ради голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів у будь-який визначений ними термін.

 

Стаття 48. Дострокове  припинення повноважень сільського голови.

48.1.Сільський  голова здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень. Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним повноважень голови ради.

48.2.У своїй діяльності сільський голова є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою шляхом таєм­ного голосування. Питання про звільнення сільського голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

48.3.Повноваження сільського голови також вважаються достроково припиненими в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень сільського голови, а також у інших передбачених Законом випадках.

48.4.Зазначені у Регламенті повноваження голови ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади сільського голови з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

48.5.У випадках, коли повноваження сільського голови припиняються у зв’язку із набранням сили обвинувально­го акта чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням.

Стаття 49. Секретар ради

49.1.Секретар ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах,займатися іншою оплачуваною (крім викладацької,наукової і творчої діяльності,медичної практики,інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

49.2.Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноваження ради за пропозицією  сільського голови.

49.3.Пропозиція щодо кандидатури секретаря може вносити на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу у разі,  якщо:

49.3.1.на день проведення першої сесії ради, обраної на чергових виборах,не завершені вибори  сільського голови;

49.3.2.рада не підтримала кандидатуру на посаду ради,запропоновану сільським головою;

49.3.3.протягом тридцяти днів з дня відкриття вакансії секретаря ради у зв’язку з достроковим  припиненням його повноважень сільський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря;

49.3.4. на наступній черговій сесії  після виникнення вакансії секретаря ради у зв’язку  з достроковим припиненням його повноважень.

49.4. У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від її загального складу, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить сільський голова.

49.5. Секретар ради:

49.5.1.у випадку, передбаченому ч.2ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», тимчасово здійснює повноваження сільського голови;

49.5.2.скликає сесії ради у випадках, передбачених ч.6ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання,які передбачається внести на розгляд ради;

49.5.3. веде засідання ради та підписує її рішення у випадках,передбачених ч.6 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

49.5.4. організує підготовку сесії ради,питань,що виносяться  на розгляд ради,забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно  до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів;

49.5.5.забезпечує своєчасне доведення рішень ради до  виконавців і населення,організує контроль за їх виконанням,забезпечує оприлюднення рішень ради,які відповідно до закону є регуляторними актами,а також документів,підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності,та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

49.5.6.за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення,сприяє організації виконання їх рекомендацій;

495.7. сприяє депутатам  ради в здійсненні їх повноважень;

49.5.8. організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних  з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого  самоврядування;

49.5.9. забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням Преображенської сільської об’єднаної територіальної громади,забезпечує доступ до них осіб,яким це право надано у встановленому порядку;

49.5.10.вирішує за дорученням сільського голови або ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її  органів.

49.6. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

 

Стаття 50.Виконавчий комітет ради

 50.1. Виконавчим органам ради є виконавчий комітет ради,який утворюється радою на строк її повноважень.

 50.2. Після закінчення повноважень ради виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету

 50.3.Кількісний склад виконавчого комітету ради визначається радою.

 50.4. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією сільського голови.

 50.5. Виконавчий комітет  утворюється у складі сільського голови,заступників сільського голови з питань діяльності виконавчих органів,а також керівників відділів,управлінь та інших виконавчих органів ради.

 50.6. До складу виконавчого комітету ради входить також за посадою секретар ради.

 50.7. Очолює виконавчий комітет сільський голова.

 50.8. На осіб,які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють в ньому на постійній основі,поширюються  вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою(діяльності),встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» .

 50.9. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним раді,з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

 50.10. До складу виконавчого комітету ради не можуть входити сільські депутати,крім секретаря ради.

 

Стаття 51.Повноваження виконавчого комітету ради.

51.1. Виконавчий комітет ради може розглядати  і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

 51.2.Виконавчий комітет ради:

 51.2.1.попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку,цільових програм з інших питань,місцевого бюджету,проекти  рішень з інших питань,що вносяться на розгляд ради;

 51.2.2.координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради,підприємств,установ та організацій, що належать до комунальної власності Миропільської сільської об’єднаної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

 51.2.3. має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів,управлінь,інших виконавчих органів ради,а також їх посадових осіб.

 51.3. Рада може прийняти рішення  про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом,відділами,управліннями,іншими виконавчими органами ради та сільським головою в межах повноважень,наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчому органу ради.

 

Стаття 52. Депутатські фракції та групи

52.1.Депутати ради об’єднуються у депутатські групи та фракції.

52.2.Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами ради, які обрані за списками політич­них партій, що за результатами виборів увійшли до складу ради.

52.3.Повна та скорочена назва депутатської фракції може збігатися з назвою відповідної партії.

52.4.Депутат ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

52.5.Депутатські групи формуються не менше як 5 депутатами ради для спільної роботи по здійсненню де­путатських повноважень у виборчих округах на основі їх взаємної згоди.

52.6.До складу депутатської групи входять позапартійні депутати ради та депутати, які представляють різні політичні партії. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.

52.7.Депутати ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують.

52.8.Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.

52.9.Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу депутата до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення з неї визначаються цим Регламентом.

 

Стаття 53. Порядок утворення депутатських фракцій та груп

53.1.Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.

53.2.Депутат повідомляє шляхом подання заяви керівника фракції про бажання входу (виходу) до (із) фрак­ції, після чого фракція приймає відповідне рішення.

53.3.Керівник фракції письмово повідомляє  сільського голову про прийняте рішення.

53.4.При надходженні до ради письмового повідомлення на ім’я  сільського голови про сформування депутатської фракції та групи із зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи, а також складу депутатів, які уповноважені представляти фракцію чи групу, це рішення головуючим на пленарному засіданні ради доводиться до відома депутатів.

53.5.Інформаційні матеріали про депутатську фракцію та групу поширюються виконавчим апаратом ради серед депутатів. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій чи груп.

Стаття 54. Права депутатських фракцій та груп

54.1.Депутатські фракції та групи попередньо обговорюють кандидатури посадових осіб, яких обирає, при­значає чи затверджує сільська рада.

54.2.Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ свого представника з кожного питання порядку денного на сесії ради.

54.3.Депутатські фракції та групи можуть об’єднувати свої зусилля з іншими фракціями, групами для ство­рення більшості в раді чи опозиції.

54.4.Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені територіальної громади та ради.

 

Стаття 55. Реорганізація, зміни і припинення діяльності депутатських фракцій, груп

55.1.Реорганізація та формування нових депутатських фракцій та груп можуть проводитися протягом повно­важень ради із збереженням їх пропорційного представництва в органах ради.

55.2.Про зміни в складі депутатської фракції та групи її уповноважений представник повідомляє письмово сільського голову. Це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї.

Стаття   56. Забезпечення діяльності депутатських фракцій та груп

56.1.Сільський  голова забезпечує депутатські фракції та групи приміщенням, необхідним обладнанням тощо, а також сприяє у здійсненні депутатськими фракціями та групами передбачених законами і цим Регламентом функцій в раді.

56.2.За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції чи групи виконавчий апарат ради поширює серед депутатів ради підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської фракції чи групи.

Глава 3.

ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Стаття 57. Поняття депутатського запиту, депутатського запитання та депутатського звернення

57.1.Депутати сільської ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право на де­путатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.

57.2.Депутатський запит — це підтримана Радою вимога депутата до посадових осіб ради і її органів, сільського голови, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради, керівників підприємств, установ і організацій неза­лежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території району.

57.3.Депутатське запитання — це засіб одержання депутатом ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми під час пленарного засідання ради або засідання постійної комісії. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошеною на сесії ради або надана депутату ради в індивідуальному порядку.

57.4.Депутатське звернення — викладена в письмовій формі вимога депутата сільської ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та органі­зацій незалежно від форми власності, розташованих на території району щодо здійснення певних дій. вжиття заходів чи надання офіційного роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Стаття 58. Порядок подання та розгляд депутатського запиту

58.1.Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради, як правило, у письмовій формі і з питань, які віднесені до відання ради.

58.2.При розгляді депутатських запитів на пленарному засіданні ради головуючий оголошує стислий зміст запиту, кому він адресований та прізвища депутатів, які його підписали.

58.3.Розгляд депутатських запитів, як окреме питання, підлягає обов’язковому включенню - до порядку ден­ного пленарного засідання після попереднього розгляду профільною постійною комісією.

58.4.У депутатському запиті зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові та посада осіб до яких направляється запит, поштова адреса, коротка назва запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата (депутатів), назва депу­татської фракції, дата складання. Текст депутатського запиту долучається до протоколу сесії.

58.5.На вимогу депутата (депутатів), які підписали запит, головуючий надає слово для пояснення та додат­кового обґрунтування необхідності такого запиту.

58.6.У разі оголошення депутатського запиту в усній формі, виконавчий апарат готує витяг зі стенограми пленарного засідання і направляється головою ради на розгляд постійної комісії ради.

58.7.По кожному депутатському запиту рада приймає рішення.

58.8.Депутатський запит, за необхідності, обговорюється на пленарному засіданні ради.

58.9.Рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення ради по запиту депутата ради.

Стаття 59. Відповідь на депутатський запит

59.1.Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк надати офіційну письмову відповідь на нього раді і депутату .

59.2.Якщо депутатський запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раду та депутата ради, який вніс запит, і запро­понувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання депутатського запиту.

59.3.Відповідь на депутатський запит, на вимогу депутата, розглядається на пленарному засіданні ради.

59.4.Депутат має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит.

59.5.За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше однієї чверті від зареєстрованих на пленарному засіданні ради депутатів.

59.6.Посадових осіб, до яких звернуто депутатський запит, завчасно інформують про дату та час обгово­рення радою відповіді на депутатський запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому пленарному засіданні ради.

 

 

Миропільський сільський голова                                            О.О.Ординець

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь